İhlas Sûresi

Kuran-ı Kerim'in üçte birine denk olan bu sûre, tevhid inancını açıklıyor.

Mekke'de nazil olmuştur. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanamak, esaslarını sırf Allah rızası için uygulamak anlamındadır. İslam'ın tehvid akidesinin en özlü ve anlamlı ifadesidir.

Bu sûre İslâm'ın temel ilkesi olan tevhîd inancini özlü bir şekilde tasvir eder. Allah-u Teâlâ'yı herkesin anlayıp kavrayabileceği sade bir anlatımla tanıtır. İlk iki ayet Allahu Teâlâ'nin birligini, her türlü ihtiyaçtan uzakligini ve her seyin ona muhtaç oldugunu; son iki ayet de Cenâb-i Hakk'in yüce sifatlarina aykiri beyanatta bulunan müsriklere cevap olarak; Allahu Teâlâ'nin dogurmadigini, dogmadigini ve hiçbir seyin ona denk olmadigini beyan eder. Bu sûre Hristiyanliktaki teslis ve Yahudilikteki Üzeyr'in Allah'in oglu oldugu inançlarini reddederek, tevhid inancini tarif ve isbat eder.

Bütün kaynaklara göre Mekkeli müşrikler Peygamber Efendimize "Bize Rabbini vasfet" dediler. Bunun üzerine İhlâs Sûresi nazil oldu. Bununla Allah-u Teâlâ açik bir şekilde kendi zatını, birligini, tevhid inancinin dışındaki bütün itikatlarin yanlışlığını belirtmiştir.

Ashabtan biri, bir şahsin ihlâs sûresini tekrar tekrar okudugunu işitir. Sabah olunca Hz. Peygambere gelir ve durumu ona anlatir, adam hakkinda söz söyleyecek olur Hz. Peygamber buyurur ki; "Nefsim yed-i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki o sûre Kur'an'ın üçte birine denktir" (Kamil Miras, Sahîh-i Buhârî Muhtasari Tecrid-i Sarîh Tercemesi, Ankara 1984, XI, 234).

Resulullah (.s) ashâbına "Sizden biriniz bir gecede Kur'an'ın üçte birini okumaktan aciz olur mu?" diye sorar. Bu onlara zor gelir: "Ya Resulullah, hangimiz buna güç yetirebiliriz?" derler. Bunun üzerine Resul-i Ekrem: "Allahü'l Vâhidü's-Samed (ihlâs) sûresi Kur'an'ın üçte biridir" buyurur (Buhârî, Fedâilu'l-Kur'an, 13; Müslim, Müsâfirûn, 259; Tirmizi, Fedâilu'l-Kur'ân, 11).


Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. De ki: O, Allah birdir.

2. Allah sameddir. (Her şey O'na muhtaçtır.)

3. O, doğurmamış ve doğmamıştır.

4. Onun hiçbir dengi yoktur.